Технички слепото црево

Овој дел ќе се математички приод кон земањето примероци и проценка на веројатност и не-веројатност примероци. Тоа ќе се подготви за Särndal, Swensson, and Wretman (2003) и Särndal and Lundström (2005) .