phụ lục kỹ thuật

Phần này sẽ có cách tiếp cận toán học để lấy mẫu và ước tính trong mẫu xác suất và phi xác suất. Nó sẽ vẽ trên Särndal, Swensson, and Wretman (2003)Särndal and Lundström (2005) .