Технички слепото црево

Ова ќе биде технички додаток на рамка за потенцијални исходи; За повеќе информации, видете Morgan and Winship (2014) и Imbens and Rubin (2015) . Додатокот ќе изразат следниве идеи во однос на потенцијални исходи:

  • важење (Дел 4.4.1)
  • хетерогеноста на третман ефекти (Дел 4.4.2)
  • механизми (Дел 4.4.3)

Додатокот ќе ги вклучува и споредба на меѓу-предмети, во рамките на-објекти, и се меша дизајни. Додатокот може да вклучува информации за употребата на информации за пред-третман за дизајн или анализа.