Technical əlavə

Bu bölmədə ehtimalı qeyri-ehtimal nümunələri seçmə və qiymətləndirilməsi üçün riyazi yanaşma olacaq. Bu cəlb edəcək Särndal, Swensson, and Wretman (2003)Särndal and Lundström (2005) .