בנספח טכני

סעיף זה ייקח גישה מתמטית כדי דגימה ואמידה בהסתברות דגימות בלתי סבירות. זה יהיה לצייר על Särndal, Swensson, and Wretman (2003) ו Särndal and Lundström (2005) .