សេចក្ដីបន្ថែមបច្ចេកទេស

ផ្នែកនេះនឹងយកវិធីសាស្រ្តគណិតវិទ្យាដើម្បីការរៀបចំសំណាកគំរូនិងការប៉ាន់ស្មានពីសំណាកប្រូនិងមិនប្រូបាប។ វានឹងគូរនៅលើ Särndal, Swensson, and Wretman (2003) និង Särndal and Lundström (2005)