ເອກະສານຊ້ອນດ້ານວິຊາການ

ພາກນີ້ຈະໃຊ້ເວລາເປັນວິທີການທາງຄະນິດສາດການເກັບຕົວຢ່າງແລະການຄາດຄະເນໃນການຄາດຄະເນແລະທີ່ບໍ່ແມ່ນການຄາດຄະເນຕົວຢ່າງ. ມັນຈະແຕ້ມ Särndal, Swensson, and Wretman (2003) ແລະ Särndal and Lundström (2005) .