آپاندیس فنی

در این بخش یک روش ریاضی به نمونه برداری و برآورد در نمونه احتمال و غیر احتمال است. آن را در جلب Särndal, Swensson, and Wretman (2003) و Särndal and Lundström (2005) .