τεχνικό προσάρτημα

Αυτό το τμήμα θα λάβει μια μαθηματική προσέγγιση για τη δειγματοληψία και την εκτίμηση σε τυχαία δείγματα και μη πιθανότητας. Θα αξιοποιήσει Särndal, Swensson, and Wretman (2003) και Särndal and Lundström (2005) .