6.8 Заклучок

Социјални истражувања во дигиталната ера покренува нови етички прашања. Но, овие прашања не се несовладливи. Ако ние, како заедница, може да се развие заеднички етички норми и стандарди кои се поддржани и од страна на истражувачите и јавноста, тогаш можеме да искористување на можностите на дигиталната ера на начини кои се одговорни и корисни за општеството. Ова поглавје претставува обидот да ни се движат во таа насока, и мислам дека клучот ќе биде за истражувачите да ги донесе принципите базирани размислување, додека продолжува да го следи соодветните прописи.

Во однос на обемот, ова поглавје се фокусира на перспектива на индивидуален истражувач бараат да се генерализираат знаење. Како таква, таа заминува од важни прашања за подобрување на системот на етички надзор на истражување; прашања во врска со регулирање на собирање и употреба на податоци од страна на компании; и прашања за масовен надзор од страна на владите. Овие и други прашања се очигледно сложени и тешко, но тоа е мојата надеж дека некои од идеите од истражувачката етика ќе биде од корист во овие други контексти.