ภาคผนวกเทคนิค

ส่วนนี้จะใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ในการสุ่มตัวอย่างและการประมาณค่าความน่าจะเป็นในและไม่น่าจะเป็นตัวอย่าง มันจะวาดใน Särndal, Swensson, and Wretman (2003) และ Särndal and Lundström (2005)