Техникийн хавсралт

Энэ хэсэг магадлал болон төрийн бус магадлал сорьцонд дээж авах ба тооцоо нь математик арга болно. Энэ нь дээр зурж болно Särndal, Swensson, and Wretman (2003) болон Särndal and Lundström (2005) .