6.7 Практични совети

Во прилог на благородната етичките принципи, постојат практични прашања во истражување етика.

Во прилог на етичките принципи и рамки опишани во ова поглавје, јас исто така би сакал да им понуди три практични совети базирани на моето лично искуство во спроведување, разгледување и да дискутираат за социјални истражувања во дигиталната ера.