Техникалық-қосымша

Бұл бөлімде ықтималдығы және қолма-ықтималдығы сынамада сынамаларды іріктеу және бағалау үшін математикалық тәсілді өтеді. Ол туралы тартады Särndal, Swensson, and Wretman (2003) және Särndal and Lundström (2005) .