آپاندیس فنی

این خواهد بود که آپاندیس فنی در چارچوب نتایج بالقوه؛ برای اطلاعات بیشتر، نگاه کنید به Morgan and Winship (2014) و Imbens and Rubin (2015) . آپاندیس را به ایده های زیر از نظر نتایج بالقوه بیان:

  • اعتبار (بخش 4.4.1)
  • ناهمگونی از عوارض درمان (بخش 4.4.2)
  • مکانیزم (بخش 4.4.3)

آپاندیس همچنین شامل یک مقایسه از بین افراد، درون افراد، و طرح های مخلوط. آپاندیس ممکن است شامل اطلاعات در مورد استفاده از اطلاعات قبل از درمان برای طراحی و یا تجزیه و تحلیل.