shtojca teknike

Kjo do të jetë një shtojcë teknike në kuadër të rezultateve të mundshme; për më shumë informacion, shih Morgan and Winship (2014) dhe Imbens and Rubin (2015) . Shtojca do të shprehë idetë e mëposhtme për sa i përket rezultateve të mundshme:

  • vlefshmëria (Seksioni 4.4.1)
  • heterogjeniteti i efekteve të trajtimit (Seksioni 4.4.2)
  • Mekanizmat (Seksioni 4.4.3)

Shtojca do të përfshijë edhe një krahasim të mes-subjekteve, brenda-subjekteve, dhe skica të përziera. Shtojca mund të përfshijë informacion në lidhje me përdorimin e informacionit para-trajtim për dizajn apo analizë.