phụ lục kỹ thuật

Đây sẽ là một phụ lục kỹ thuật về khuôn khổ kết quả tiềm năng; để biết thêm thông tin, xem Morgan and Winship (2014)Imbens and Rubin (2015) . Các phụ lục sẽ thể hiện những ý tưởng sau đây về những kết quả tiềm năng:

  • tính hợp lệ (Mục 4.4.1)
  • không đồng nhất của hiệu quả điều trị (mục 4.4.2)
  • cơ chế (mục 4.4.3)

Ruột thừa cũng sẽ bao gồm một so sánh giữa các đối tượng, trong-môn, và thiết kế hỗn hợp. Các phụ lục cũng có thể bao gồm thông tin về việc sử dụng thông tin tiền xử lý cho thiết kế hoặc phân tích.