6.7 Praktikal na mga tip

Bilang karagdagan sa mga palalo etikal prinsipyo, may mga praktikal na mga isyu sa etika pananaliksik.

Bilang karagdagan sa mga etikal na mga prinsipyo at frameworks inilarawan sa kabanatang ito, gusto ko rin tulad ng upang mag-alok ng tatlong mga praktikal na tip na batay sa aking personal na karanasan sa pagsasagawa, pagrepaso, at pagtalakay panlipunang pananaliksik sa digital age.