6.7 lời khuyên thiết thực

Ngoài những nguyên tắc đạo đức cao có đầu óc, có những vấn đề thực tiễn trong đạo đức nghiên cứu.

Ngoài những nguyên tắc và khuôn khổ được mô tả trong chương này đạo đức, tôi cũng muốn cung cấp ba lời khuyên thiết thực dựa trên kinh nghiệm cá nhân của tôi tiến hành rà soát, và thảo luận về nghiên cứu xã hội trong thời đại kỹ thuật số.