6.7 Praktyske tips

Neist heech-minded etyske prinsipes, binne der praktyske saken yn ûndersyk etyk.

Neist de etyske prinsipes en kaders beskreaun yn dit haadstik, ik woe ek graach biede trije praktyske tips basearre op myn persoanlike ûnderfining fieren, resinsearje, en besprekken sosjale ûndersyk yn de digitale leeftyd.