6.7 គន្លឹះជាក់ស្តែង

លើសពីនេះទៀតគោលការណ៍វិជ្ជាជីវៈខ្ពស់គំនិត, មានបញ្ហាជាក់ស្តែងក្នុងសីលធម៍ស្រាវជ្រាវគឺជា។

នៅក្នុងការបន្ថែមទៅលើគោលការណ៍វិជ្ជាជីវៈនិងក្របខ័ណ្ឌរៀបរាប់ក្នុងជំពូកនេះខ្ញុំចង់ផ្តល់នូវគន្លឹះជាក់ស្តែងទាំងបីដោយផ្អែកលើបទពិសោធផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំធ្វើការពិនិត្យនិងពិភាក្សាអំពីការស្រាវជ្រាវសង្គមនៅក្នុងអាយុឌីជីថល។