6.7 راهنمایی عملی

علاوه بر اصول اخلاقی بالا فکر، مسائل عملی در اخلاق در پژوهش است.

علاوه بر اصول اخلاقی و چارچوب در این فصل توصیف، من هم می خواهم برای ارائه سه راهنمایی های عملی بر اساس تجربه شخصی من به انجام، بررسی و بحث در مورد پژوهش های اجتماعی در عصر دیجیتال.