6.8 Kết luận

nghiên cứu xã hội trong thời đại kỹ thuật số đặt ra vấn đề đạo đức mới. Nhưng, những vấn đề này không phải là không thể vượt qua. Nếu chúng ta, như một cộng đồng, có thể phát triển các chia sẻ các chuẩn mực đạo đức và tiêu chuẩn được hỗ trợ bởi cả các nhà nghiên cứu và công chúng, sau đó chúng ta có thể khai thác khả năng của thời đại kỹ thuật số trong những cách có trách nhiệm và mang lại lợi ích cho xã hội. Chương này đại diện cho nỗ lực của tôi để đưa chúng ta theo hướng đó, và tôi nghĩ rằng chìa khóa sẽ được cho các nhà nghiên cứu phương pháp tư duy dựa trên nguyên tắc, trong khi tiếp tục theo quy định thích hợp.

Xét về phạm vi, chương này đã tập trung vào quan điểm của một nhà nghiên cứu cá nhân tìm kiếm kiến ​​thức khái quát. Như vậy, nó lá ra câu hỏi quan trọng về cải thiện hệ thống giám sát của đạo đức trong nghiên cứu; câu hỏi về quy định việc thu thập và sử dụng dữ liệu của công ty; và các câu hỏi về sự giám sát khối lượng của các chính phủ. Những câu hỏi khác rõ ràng là phức tạp và khó khăn, nhưng tôi hy vọng rằng một số ý tưởng từ đạo đức nghiên cứu sẽ rất hữu ích trong những bối cảnh khác.