6.8 Slutsats

Social forskning i den digitala tidsåldern ger upphov till nya etiska frågor. Men dessa frågor är inte oöverstigliga. Om vi, som en gemenskap kan utveckla gemensamma etiska normer och standarder som stöds både av forskare och allmänheten, då vi kan utnyttja funktionerna i den digitala eran på ett sätt som är ansvariga och till nytta för samhället. Detta kapitel står mitt försök att flytta oss i den riktningen, och jag tror att nyckeln kommer att vara för forskare att anta principbaserad tänkande, samtidigt som man fortsätter att följa lämpliga regler.

När det gäller omfattning, har detta kapitel fokuserat på perspektivet av en enskild forskare som söker generaliserbar kunskap. Som sådan, lämnar ut viktiga frågor om förbättringar av systemet för etisk övervakning av forskning; frågor om reglering av insamling och användning av uppgifter från företag; och frågor om massövervakning av regeringar. Dessa andra frågor är uppenbarligen komplicerat och svårt, men det är min förhoppning att några av idéerna från forskningsetik kan vara till hjälp i dessa andra sammanhang.