6.8 ഉപസംഹാരം

ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ സോഷ്യൽ റിസർച്ച് പുതിയ നൈതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നതും. എന്നാൽ, ഈ വിഷയങ്ങൾ അല്ല കഴിയാത്ത ആകുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി പോലെ ഗവേഷകർക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഇരുവരും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പങ്കിട്ട നൈതിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിലവാരവും വികസിപ്പിക്കാനും കഴിയുമെങ്കിൽ സമൂഹത്തിനുവേണ്ടി ഉത്തരവാദി പ്രയോജനകരമായ രീതിയിൽ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ ശേഷികൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തൂ കഴിയും. ഈ അധ്യായത്തിൽ ആ ദിശയിൽ ഞങ്ങളെ നീക്കാൻ എന്റെ ശ്രമം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു ഞാൻ കീ ഉചിതമായ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക തുടരുന്നതിന് സമയത്ത്, തത്വങ്ങൾ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചിന്താഗതി ദത്തെടുക്കാൻ ഗവേഷകർക്കും ആയിരിക്കും കരുതുന്നു.

സ്കോപ്പ് കാര്യത്തിൽ ഈ അധ്യായത്തിൽ generalizable അറിയാൻ ഒരു വ്യക്തിഗത ഗവേഷകൻ വീക്ഷണം കാര്യങ്ങൾ. അത് പോലെ, ഗവേഷണ നൈതിക അദ്ധ്യക്ഷസ്ഥാനം സിസ്റ്റം മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ കുറിച്ചുള്ള സുപ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ഇലകൾ; കമ്പനികൾ നടത്തുന്ന ഡാറ്റാ ശേഖരണം, ഉപയോഗം നിയന്ത്രണം സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ; സർക്കാർ പിണ്ഡം നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ. ഈ മറ്റു ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായും സങ്കീർണ്ണവും പ്രയാസമുള്ള, എന്നാൽ അതു ഗവേഷണ എത്തിക്സ് നിന്നും ആശയങ്ങൾ ചിലര്ക്കും മറ്റു സന്ദർഭങ്ങളിൽ സഹായകരമാകും എന്നു ഞാൻ ആശിക്കുന്നു.