6.8 Заключение

Социални проучвания в дигиталната епоха поставя нови етични въпроси. Но, тези въпроси не са непреодолими. Ако ние, като общност, може да се развие споделена етични норми и стандарти, които се поддържат както от изследователите и обществото, тогава можем да се извлече полза от възможностите на дигиталната епоха по начини, които са отговорни и от полза за обществото. Тази глава представлява моя опит да ни се движи в тази посока, и аз мисля, че ключът ще бъде за изследователите да приемат принципи, базирани мислене, като същевременно продължава да се следват подходящи правила.

По отношение на обхвата, тази глава е фокусирана върху гледната точка на индивида изследовател търси Generalizable знания. Като такъв, той оставя важни въпроси за подобряване на системата на етичната надзор на научните изследвания; въпроси за регулиране на събирането и използването на данни от фирми; и въпроси за масово наблюдение от страна на правителствата. Тези и други въпроси, които очевидно са сложни и трудни, но това е моята надежда, че някои от идеите от етика на научните изследвания ще бъде от полза в тези други контексти.