shtojca teknike

Në tekstin kryesor, kam diskutuar duke e bërë pretendime shkakësore nga të dhënat jo-eksperimentale duke përdorur eksperimente natyrore dhe përputhen. Në këtë shtojcë, unë do të prezantoj modelin potencial rezultateve, dhe të përcaktojë më saktë kushtet që janë të nevojshme për konkluzion shkakësore nga të dhëna vrojtuese. Ky kapitull do të tërheqë në Morgan and Winship (2014) dhe Imbens and Rubin (2015) .