آپاندیس فنی

در متن اصلی، من در مورد ساخت ادعا علی از داده های غیر تجربی با استفاده از آزمایش های طبیعی و تطبیق است. در این ضمیمه، من مدل نتایج بالقوه معرفی و تعریف دقیق تر شرایط است که برای استنتاج علی از داده های مشاهده ای مورد نیاز است. این فصل بر جلب Morgan and Winship (2014) و Imbens and Rubin (2015) .