phụ lục kỹ thuật

Trong các văn bản chính, tôi đã thảo luận làm cho tuyên bố nhân quả từ dữ liệu phi thực nghiệm sử dụng thí nghiệm tự nhiên và phù hợp. Trong phụ lục này, tôi sẽ giới thiệu các mô hình kết quả tiềm năng, và xác định chính xác hơn các điều kiện được yêu cầu cho suy luận nhân quả từ dữ liệu quan sát. Chương này sẽ rút ra Morgan and Winship (2014)Imbens and Rubin (2015) .