សេចក្ដីបន្ថែមបច្ចេកទេស

នៅក្នុងអត្ថបទចម្បង, ខ្ញុំបានពិភាក្សាគ្នាធ្វើពាក្យបណ្តឹធ្វើអោយពីទិន្នន័យដែលមិនបានពិសោធន៍ដោយប្រើពិសោធន៍ធម្មជាតិនិងការផ្គូផ្គង។ ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធនេះខ្ញុំនឹងណែនាំម៉ូដែលលទ្ធផលសក្តានុពលនិងកំណត់ជាច្រើនទៀតបានយ៉ាងច្បាស់ណាស់ស្ថានភាពដែលត្រូវបានទាមទារសម្រាប់ inference ធ្វើអោយពីទិន្នន័យអង្កេត។ ជំពូកនេះនឹងគូរនៅលើ Morgan and Winship (2014) និង Imbens and Rubin (2015)