Technical taheakke

Yn de wichtichste tekst, ik besprutsen meitsjen kausale oanspraken fan net-eksperimintele gegevens mei help fan natuerlike eksperiminten en bypassende. Yn dizze taheakke, ik sil ynfiere de potinsjele útkomsten model, en beskiede mear krekt de betingsten dy't nedich binne foar kausale konklúzje út feiten 't waarnimming. Dit haadstik sil lûke op Morgan and Winship (2014) en Imbens and Rubin (2015) .