Техникийн хавсралт

Үндсэн текст, би байгалийн туршилт болон зохицох ашиглан бус туршилтын өгөгдөл нь учир шалтгааны нэхэмжлэл гаргах талаар ярилцлаа. Энэ хавсралт, би боломжит үр дагавар загварыг нэвтрүүлж, ажиглалтын мэдээ нь учир шалтгааны гаргалгаа хийх шаардлагатай илүү нарийн нөхцлийг тодорхойлох болно. Энэ бүлэг нь дээр зурж болно Morgan and Winship (2014) болон Imbens and Rubin (2015) .