6.6 Области на тежина

Четирите етички принципи - почитување на личностите, благосостојба, правда и почитување на правото и јавниот интерес - и двете етички рамки - консеквенција и деонтологија - треба да ви помогнат да разберете за какви било истражувачки етички проблеми со кои се соочувате. Сепак, врз основа на карактеристиките на истражувањето за дигитална возраст опишано претходно во ова поглавје и врз основа на етичките дебати што ги разгледавме досега, гледам четири области со посебна тешкотија: информирана согласност , разбирање и управување со информативниот ризик , приватност и донесување одлуки во лицето на несигурност . Во следните делови, ќе ги опишам овие четири прашања подетално и ќе ви понудам совети за тоа како да се справите со нив.