6.8 Заклучок

Социјалните истражувања во дигиталната ера покренуваат нови етички прашања. Но, овие прашања не се непремостливи. Ако ние, како заедница, можеме да развиеме заеднички етички норми и стандарди кои се поддржани и од истражувачите и од јавноста, тогаш можеме да ги искористиме можностите на дигиталната ера на начин што е одговорен и корисен за општеството. Ова поглавје го претставува мојот обид да не премести во таа насока, и мислам дека клучот ќе биде за истражувачите да прифатат размислување базирано на принципи, додека продолжуваат да ги следат соодветните правила.

Во делот 6.2, опишав три проекти за дигитална ера, кои генерираа етичка дебата. Потоа, во делот 6.3 го опишав она што мислам дека е основната причина за етичка несигурност во општествените истражувања во дигиталната ера: брзо зголемување на моќта за истражувачите да ги набљудуваат и експериментираат луѓето без нивна согласност, па дури и свесност. Овие способности се менуваат побрзо од нашите норми, правила и закони. Следно, во делот 6.4, опишав четири постоечки принципи кои можат да го водат вашето размислување: почитување на лицата, бенефиции, правда и почитување на правото и јавниот интерес. Потоа, во делот 6.5 сум сумираше две широки етички рамки-последичност и деонтологија-кои можат да ви помогнат со еден од најдлабоките предизвици со кои би можеле да се соочите: кога е соодветно за вас да преземе етички сомнителни средства за да постигнете етички соодветно крајот. Овие принципи и етички рамки ќе ви овозможат да се преселите надвор од фокусирањето на она што е дозволено со постојните прописи и да ја зголемите вашата способност да го пренесете вашето размислување со други истражувачи и јавноста.

Со таа позадина, во делот 6.6, дискутирав за четири области кои се особено предизвикувачки за социјалните истражувачи од дигиталната ера: информирана согласност (дел 6.6.1), разбирање и управување со информативниот ризик (дел 6.6.2), приватноста (дел 6.6.3 ) и донесување етички одлуки во услови на несигурност (дел 6.6.4). Конечно, во делот 6.7, заклучив со три практични совети за работа во област со неизвесна етика.

Во однос на обемот, ова поглавје се фокусира на перспектива на индивидуален истражувач бараат да се генерализираат знаење. Како таква, таа заминува од важни прашања за подобрување на системот на етички надзор на истражување; прашања во врска со регулирање на собирање и употреба на податоци од страна на компании; и прашања за масовен надзор од страна на владите. Овие и други прашања се очигледно сложени и тешко, но тоа е мојата надеж дека некои од идеите од истражувачката етика ќе биде од корист во овие други контексти.