3.7 Заклучок

Транзицијата од аналогната возраст до дигиталната ера создава нови можности за истражување на истражувачите. Во ова поглавје сум тврдел дека големите извори на податоци нема да ги заменат истражувањата и дека изобилството на големи извори на податоци се зголемува - а не се намалува - вредноста на анкетите (дел 3.2). Следно, јас ја сумиравме рамката за целосна грешка во истражувањето која беше развиена во текот на првите две периоди на истражувањето и тоа може да им помогне на истражувачите да ги развијат и оценат пристапите од трета ера (дел 3.3). Три области каде што очекувам возбудливи можности се: (1) не-веројатноста за земање примероци (дел 3.4), (2) интервјуа со компјутерска администрација (дел 3.5) и (3) поврзување на истражувања и големи извори на податоци (дел 3.6). Истражувањето истражувањето секогаш еволуирало, водено од промени во технологијата и општеството. Ние треба да ја прифатиме таа еволуција, додека продолжуваме да ја нацртаме мудроста од претходните епохи.