5.5 дизајнирање свој

Пет принципи за дизајнирање на проект за масовна соработка: мотивирање на учесниците, поттикнување на хетерогеност, фокусирање на вниманието, овозможување изненадување и етичко однесување.

Сега, кога можеби ќе бидете возбудени за потенцијалот за масовна соработка за да го решите вашиот научен проблем, би сакал да ви понудам совети како да го направите тоа. Иако масовните соработки може да бидат помалку познати од техниките опишани во претходните поглавја, како што се анкети и експерименти, тие не се инхерентно потешки. Бидејќи технологиите кои ќе можете да ги искористите брзо се развива, најкорисен совет што можам да го понудам е изразен во смисла на општи принципи, а не инструкции од чекор-по-чекор. Поконкретно, постојат пет општи принципи кои мислам дека ќе ви помогнат да дизајнирате проект за масовна соработка: мотивирајте ги учесниците, поттикнете хетерогеност, фокусирајте внимание, овозможете изненадување и бидете етички.