6.6 Oblasti obtiažnosti

Štyri etické princípy - rešpekt k osobám, prospech, spravodlivosť a rešpektovanie práva a verejného záujmu - a dva etické rámce - následný dôsledok a deontológia - by vám mali pomôcť rozmýšľať o akýchkoľvek problémoch výskumnej etiky, ktorým čelíte. Avšak na základe charakteristík výskumu digitálneho veku popísaného skôr v tejto kapitole a na základe etických debát, ktoré sme doteraz uvažovali, vidím štyri oblasti s osobitnými ťažkosťami: informovaný súhlas , porozumenie a riadenie informačného rizika , súkromie a rozhodovanie tvárou v tvár neistote . V nasledujúcich častiach podrobnejšie opíšem tieto štyri otázky a poskytnem im rady, ako ich zvládnuť.