6.6 نقشه از دشواری

چهار اصل اخلاقی - احترام به افراد، خیرخواهی، عدالت و احترام به قانون و منافع عمومی - و دو چارچوب اخلاقی - دنباله دار و ریاضی - باید به شما در مورد هر گونه مسائل اخلاقی تحقیقاتی که با آن روبرو هستند، دلسرد شوید. با این حال، بر اساس ویژگی های تحقیق سنسور سن که پیشتر در این فصل توصیف شده بود و بر اساس بحث های اخلاقی که تا کنون در نظر گرفته شده است، من چهار حوزه دشواری خاص را می بینم: رضایت آگاهانه ، درک و مدیریت ریسک اطلاعات ، حفظ حریم خصوصی و تصمیم گیری در مواجهه با عدم اطمینان در بخش های بعدی، من این چهار مسئله را بیشتر توضیح خواهم داد و مشاوره خواهم کرد که چگونه با آنها برخورد کنید.