6.7 Практични совети

Во прилог на благородната етичките принципи, постојат практични прашања во истражување етика.

Освен етичките принципи и рамки опишани во ова поглавје, исто така би сакал да понудам три практични совети врз основа на моето лично искуство во спроведување, разгледување и дискутирање за социјалните истражувања во дигиталната ера: ИРБ е кат, а не таван ; ставете се во сите други чевли ; и мислам на истражувачката етика како континуирана, не дискретна .