6.6 Mga lugar ng kahirapan

Ang apat na mga prinsipyo ng etika-Paggalang sa mga Tao, Kapakinabangan, Katarungan, at Paggalang sa Batas at Pampublikong Interes-at ang dalawang etikal na balangkas-konsiderasyon at deontolohiya-ay makakatulong sa iyo sa dahilan ng anumang mga problema sa etika sa pananaliksik na kinakaharap mo. Gayunpaman, batay sa mga katangian ng pagsasaliksik ng digital na edad na inilarawan nang mas maaga sa kabanatang ito at batay sa mga etikal na debate na isinasaalang-alang natin sa ngayon, nakikita ko ang apat na mga lugar na partikular na nahihirapan: alam na pahintulot , pag-unawa at pamamahala ng panganib sa impormasyon , privacy , at paggawa ng mga desisyon sa harap ng kawalan ng katiyakan . Sa susunod na mga seksyon, ilarawan ko ang apat na mga isyu nang mas detalyado at nag-aalok ng payo tungkol sa kung paano hahawakan ang mga ito.