6.6 Các lĩnh vực khó khăn

Bốn nguyên tắc đạo đức — Tôn trọng người, lợi ích, công lý và tôn trọng luật pháp và lợi ích công cộng — và hai khuôn khổ đạo đức - hậu quả và tự nhiên - sẽ giúp bạn giải thích về bất kỳ vấn đề đạo đức nghiên cứu nào mà bạn đang phải đối mặt. Tuy nhiên, dựa trên các đặc điểm của nghiên cứu độ tuổi kỹ thuật số được mô tả trước đó trong chương này và dựa trên các cuộc tranh luận đạo đức mà chúng tôi đã xem xét cho đến nay, tôi thấy bốn lĩnh vực đặc biệt khó khăn: đồng ý , hiểu và quản lý rủi ro thông tin , riêng tưra quyết định đối mặt với sự không chắc chắn . Trong các phần tiếp theo, tôi sẽ mô tả bốn vấn đề này chi tiết hơn và đưa ra lời khuyên về cách xử lý chúng.