6.6 Fushat e vështirësisë

Katër parimet etike - Respektimi i Personave, Bamirësia, Drejtësia dhe Respektimi i Ligjit dhe Interesit Publik - dhe dy kornizat etike - pasiguri dhe deontologjia - duhet t'ju ndihmojnë të arsyetoni për problemet e etikës kërkimore me të cilat ballafaqoheni. Megjithatë, bazuar në karakteristikat e hulumtimit të moshës digjitale të përshkruar më parë në këtë kapitull dhe në bazë të debateve etike që kemi shqyrtuar deri tani, shoh katër fusha me vështirësi të veçantë: pëlqimin e informuar , mirëkuptimin dhe menaxhimin e rrezikut informal , privatësinë dhe marrjen e vendimeve në dritën e pasigurisë . Në seksionet e ardhshme, unë do t'i përshkruaj këto katër çështje në detaje dhe do të ofroj këshilla se si t'i trajtoj ato.