6.6 ტერიტორიების სირთულის

ოთხი ეთიკური პრინციპი - პატივისცემა, კეთილსინდისიერება, სამართლიანობა და კანონისა და საზოგადოებრივი ინტერესის პატივისცემა და ორი ეთიკური ჩარჩო - რევოლუციური და დეტოროლოგია - უნდა დაგეხმაროთ იმის დასადგენად, თუ რა წინაშე დგას ნებისმიერი კვლევის ეთიკის პრობლემა. თუმცა, ამ თავის დასაწყისში აღწერილი ციფრული ასაკობრივი კვლევების მახასიათებლებზე დაყრდნობით და ეთიკური დებატების საფუძველზე, ჯერჯერობით განვიხილავთ, მე ვხედავ განსაკუთრებულ სირთულეს ოთხ სფეროს: ინფორმირებული თანხმობა , გაგება და საინფორმაციო რისკის , კონფიდენციალურობის და გადაწყვეტილების მიღება გაურკვევლობის დროს . მომდევნო ნაწილში აღვნიშნავ ამ ოთხ საკითხს უფრო დეტალურად და ვურჩევ რჩევას, თუ როგორ უნდა გაუმკლავდეთ მათ.