3.7 Kết luận

Sự chuyển đổi từ độ tuổi tương tự sang thời đại kỹ thuật số đang tạo ra những cơ hội mới cho các nhà nghiên cứu khảo sát. Trong chương này, tôi đã lập luận rằng các nguồn dữ liệu lớn sẽ không thay thế các khảo sát và sự phong phú của các nguồn dữ liệu lớn tăng lên - không giảm - giá trị của các cuộc điều tra (phần 3.2). Tiếp theo, tôi tóm tắt khung tổng số lỗi khảo sát được phát triển trong hai lần nghiên cứu khảo sát đầu tiên và có thể giúp các nhà nghiên cứu phát triển và đánh giá các phương pháp tiếp cận thời đại thứ ba (phần 3.3). Ba lĩnh vực mà tôi mong đợi để thấy các cơ hội thú vị là (1) lấy mẫu không xác suất (phần 3.4), (2) phỏng vấn máy tính (phần 3.5), và (3) liên kết khảo sát và nguồn dữ liệu lớn (phần 3.6). Nghiên cứu khảo sát luôn phát triển, được thúc đẩy bởi những thay đổi về công nghệ và xã hội. Chúng ta nên nắm lấy sự tiến hóa đó, trong khi tiếp tục vẽ sự khôn ngoan từ thời đại trước đó.