3.7 Дүгнэлт

Аналог наснаас дижитал систем хүртэлх шилжилт нь судалгааны судлаачдын шинэ боломжийг бий болгодог. Энэ бүлэгт би мэдээллийн том эх сурвалж нь судалгааг орлож чадахгүй, мэдээллийн том эх үүсвэрүүдийн элбэг дэлбэг байдал нэмэгдэж байгаа нь судалгаануудын үнэ цэнэ (хэсэг 3.2) багасч байгааг би дүгнэсэн. Дараа нь судалгааны эхний хоёр жилийн хугацаанд боловсруулсан судалгааны нийт алдааны хүрээг нэгтгэн дүгнэж, энэ нь судлаачид гуравдахь үеийн хандлагыг хөгжүүлэх, үнэлэхэд туслах болно (хэсэг 3.3). Сэтгэл санааны боломжуудыг олж харах гэж буй гурван зүйл нь (1) магадлалын бус түүвэрлэлт (3.4-р хэсэг), (2) компьютерийн удирдлагатай ярилцлага (3.5-р хэсэг), (3) судалгаа, мэдээллийн том эх сурвалжуудыг холбох (3.6-р хэсэг). Технологи, нийгэмд гарсан өөрчлөлтүүдээс шалтгаалан судалгааны судалгаа үргэлж хөгжиж байдаг. Бид эрт дээр үеэс мэргэн ухааныг зурж байхдаа энэ хувьсалыг тэврэх хэрэгтэй.