3.7 ਸਿੱਟਾ

ਐਨਾਲੌਗ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਏਜ ਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਸਰਵੇਖਣ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੇ ਡੈਟਾ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਵੱਡੇ ਡਾਟਾ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ-ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ- ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਮੁੱਲ (ਸੈਕਸ਼ਨ 3.2). ਅਗਲਾ, ਮੈਂ ਸਰਵੇਖਣ ਖੋਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਗਲਤੀ ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ-ਯੁੱਗ ਦੇ ਪਹੁੰਚ (ਭਾਗ 3.3) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤਿੰਨ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਹੈ (1) ਗੈਰ-ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਮੂਨਾ (ਭਾਗ 3.4), (2) ਕੰਪਿਊਟਰ-ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਇੰਟਰਵਿਊ (ਭਾਗ 3.5), ਅਤੇ (3) ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਡਾਟਾ ਸ੍ਰੋਤਾਂ (ਭਾਗ 3.6) ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨਾਲ. ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਖੋਜ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.