3.7 សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ការផ្លាស់ប្តូរពីអាយុអាណាឡូកទៅនឹងអាយុឌីជីថលកំពុងបង្កើតឱកាសថ្មីៗសម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវស្ទង់មតិ។ នៅក្នុងជំពូកនេះខ្ញុំបានអះអាងថាប្រភពទិន្នន័យធំ ៗ នឹងមិនជំនួសការស្ទង់មតិទេហើយភាពសម្បូរបែបនៃប្រភពទិន្នន័យធំ ៗ មិនមានការថយចុះទេពោលគឺតម្លៃនៃការស្ទង់មតិ (ផ្នែក 3.2) ។ បន្ទាប់មកខ្ញុំបានសង្ខេបក្របខ័ណ្ឌកំហុសការស្ទង់មតិសរុបដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងកំឡុងពេលពីរដំណាក់កាលដំបូងនៃការស្រាវជ្រាវស្ទង់មតិហើយដែលអាចជួយអ្នកស្រាវជ្រាវបង្កើតនិងវាយតម្លៃវិធីសាស្រ្តទី 3 (ផ្នែក 3.3) ។ តំបន់ 3 ដែលខ្ញុំរំពឹងថានឹងឃើញឱកាសដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍គឺ (1) ការជ្រើសរើសគំរូដែលមិនអាចកើតឡើងបាន (ផ្នែកទី 3.4) (2) សំភាសន៍ដែលគ្រប់គ្រងដោយកុំព្យូទ័រ (ផ្នែក 3.5) និង (3) ភ្ជាប់ការស្ទង់មតិនិងប្រភពទិន្នន័យធំ ៗ (ផ្នែក 3.6) ។ ការស្រាវជ្រាវស្ទង់មតិតែងតែវិវត្តដោយការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យានិងសង្គម។ យើងគួរតែចាប់យកការវិវត្តនោះខណៈពេលដែលយើងចង់បានប្រាជ្ញាពីសម័យកាលមុន។