3.7 ತೀರ್ಮಾನ

ಅನಲಾಗ್ ಯುಗದಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ದತ್ತಾಂಶ ಮೂಲಗಳು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದತ್ತಾಂಶ ಮೂಲಗಳ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ-ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು (ವಿಭಾಗ 3.2) ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ವಾದಿಸಿದೆ. ಮುಂದೆ, ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೊದಲ ಎರಡು ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಒಟ್ಟು ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ದೋಷ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ನಾನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಮೂರನೇಯ ಯುಗದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಸಂಶೋಧಕರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ (ವಿಭಾಗ 3.3). (1) ಅಲ್ಲದ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಮಾದರಿ (ವಿಭಾಗ 3.4), (2) ಕಂಪ್ಯೂಟರ್-ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳು (ವಿಭಾಗ 3.5), ಮತ್ತು (3) ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಡೇಟಾ ಮೂಲಗಳನ್ನು (ವಿಭಾಗ 3.6) ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿತು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಮುಂಚಿನ ಯುಗಗಳಿಂದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಲೇ ನಾವು ಆ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.