3.7 Përfundim

Kalimi nga epoka analoge në epokën dixhitale po krijon mundësi të reja për hulumtuesit e sondazhit. Në këtë kapitull, unë kam argumentuar se burimet e mëdha të të dhënave nuk do të zëvendësojnë anketat dhe se bollëku i burimeve të mëdha të të dhënave rritet - nuk zvogëlohet - vlera e anketave (seksioni 3.2). Më pas, përmblodha kuadrin e përgjithshëm të gabimeve të anketës që u zhvillua gjatë dy periudhave të para të studimit të anketës dhe kjo mund të ndihmojë studiuesit të zhvillojnë dhe të vlerësojnë qasjet e epokës së tretë (seksioni 3.3). Tri fusha ku pres që të shoh mundësi të mrekullueshme janë: (1) mostrimi i jo-probabilitetit (seksioni 3.4), (2) intervistat e administruara nga kompjuteri (seksioni 3.5), dhe (3) lidhja e anketave dhe burimeve të mëdha të të dhënave (seksioni 3.6). Hulumtimi i hulumtimit ka evoluar gjithmonë, i nxitur nga ndryshimet në teknologji dhe shoqëri. Duhet ta përqafojmë atë evolucion, duke vazhduar të nxjerrim mençuri nga epokat e hershme.