3.7 સમાપન

એનાલોગ યુગથી ડિજિટલ વય સુધીનું સંક્રમણ સર્વેક્ષણ સંશોધકો માટે નવી તક ઊભું કરી રહ્યું છે. આ પ્રકરણમાં, મેં એવી દલીલ કરી છે કે મોટા ડેટા સ્ત્રોતો સર્વેક્ષણોને બદલશે નહીં અને મોટા ડેટા સ્ત્રોતોની વિપુલતા વધે-વધતી જતી નહીં-સર્વેક્ષણની કિંમત (વિભાગ 3.2). આગળ, મેં કુલ સર્વેક્ષણ ભૂલ ફ્રેમવર્કનું સારાંશ કર્યું જે મોજણી સંશોધનના પ્રથમ બે યુગ દરમિયાન વિકસાવવામાં આવ્યું હતું અને તે સંશોધકોને ત્રીજા-યુગના અભિગમોનું વિકાસ અને મૂલ્યાંકન કરવામાં મદદ કરી શકે છે (વિભાગ 3.3). ત્રણ ક્ષેત્રો જ્યાં હું ઉત્તેજક તકો જોવાની અપેક્ષા રાખું છું (1) બિન-સંભાવના નમૂનાનો નમૂનો (વિભાગ 3.4), (2) કમ્પ્યુટર સંચાલિત મુલાકાતો (વિભાગ 3.5), અને (3) સર્વેક્ષણો અને મોટા ડેટા સ્રોતો (વિભાગ 3.6) ને જોડવા. સર્વેક્ષણ સંશોધન હંમેશા વિકાસ પામ્યું છે, જે ટેકનોલોજી અને સમાજમાં ફેરફારો દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે. અગાઉના ઉત્ક્રાંતિથી ડહાપણમાં ડ્રો કરવાનું ચાલુ રાખવું જોઈએ.